Efektivní využití zdrojů

management
digestátu

udržitelné hospodaření se zdroji

NOVÉ POŽADAVKY

Požadavky evropské nitrátové směrnice 91/676/EEC jsou v současné době implementovány do národní legislativy. Výsledné předpisy představují nové výzvy, zejména pro producenty odpadních vod a kalů obsahujících amonium.
Hospodaření a čištění odpadních vod a kalů obsahujících amoniak se proto stávají stále důležitějšími, zejména v bioplynovém průmyslu, ale také v oblasti chovu hospodářských zvířat (zemědělský zpracovatelský průmysl) a nakládání s odpady.

TÉMA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vysoké hladiny dusičnanů v půdě a podzemních vodách jsou způsobeny především přehnojením kejdou obsahující amoniak, digestáty a pevným hnojem.

Velká část aplikovaného amoniaku se v půdě přemění na dusičnany. Většina procesů, které jsou v současnosti na trhu dostupné, pracuje na redukci objemu a koncentraci živin.

Dosud však žádný proces nedokázal přeměnit přebytečný dusík na průmyslově využitelný zdroj a odstranit jej ze zemědělského sektoru.
V současné době se dusík z digestátu většinou odstraňuje jako roztok síranu amonného a používá se hlavně jako hnojivo. To ho vrací do zemědělského cyklu a nepomáhá to zmírnit problém s dusičnany.

CELÝ SYSTÉM SE SKLÁDÁ ZE ČTYŘ OBLASTÍ

1. Separace digestátu

V procesu agriFer® Plus je digestát nejprve mechanicky rozdělen na kapalnou složku (lisovaná voda) a pevnou složku (lisovaný materiál). Zatímco kapalná složka, filtrovaná přes síto, je přiváděna do výparníků, oddělená pevná složka může být dočasně skladována na vhodném skladovacím prostoru.

2. Frakční odpařování

Frakční odpařování využívá různé tlaky par amoniaku a vody k jejich oddělení v několika fázích odpařováním. Ve výparnících se voda zahřívá pod podtlakem, čímž se její velká část odpaří a tím se zahustí. Tento proces může probíhat v 1 – 3 výparnících paralelně při různých úrovních teploty a tlaku. Tímto způsobem lze teplo využít vícekrát a s každým dalším stupněm lze získat větší množství vody na jednotku použitého tepla.

3. Rektifikace

Úkolem rektifikace v zařízení agriFer® Plus je podle potřeby zvýšit koncentraci čpavkové vody. To snižuje náklady na skladování a přepravu a vytváří příjmy z prodeje čpavkové vody. První frakce kondenzátu (roztok amoniaku) z vakuového odpařování se zahustí rektifikací. Výsledkem je roztok amoniaku s obsahem až 25 % NH4-N. Tento koncentrát obsahuje až 50 % celkového dusíku z původního digestátu.

4. Reverzní osmóza

Druhý kondenzát z frakčního odpařování je pak přiváděn do stupně reverzní osmózy. Jde o fyzikální proces, který umožňuje koncentrovat látky rozpuštěné v kapalinách v molekulární oblasti. V tomto procesu je proces přirozené osmózy obrácený tlakem.

Nová generace nákládání s digestátem