Wykorzystanie:

Wykorzystanie
pofermentu

Nasz wkład w gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze rolniczym. Nasze rozwiązania pozwalają na maksymalne wykorzystanie pofermentu.

Nowe wymagania

Wymagania europejskiej dyrektywy azotanowej 91/676/EWG są obecnie wdrażane do ustawodawstwa krajowego. Przygotowane regulacje stwarzają nowe wyzwania, szczególnie dla wytwórców ścieków i osadów ściekowych zawierających amon.
Zagospodarowanie i obróbka ścieków oraz osadów ściekowych zawierających amon nabiera zatem coraz większego znaczenia. Zwłaszcza w przemyśle biogazowym, ale także w hodowli zwierząt (przemysł przetwórstwa rolnego) oraz przetwarzaniu odpadów.

Zagadnienia środowiskowe

Wysoki poziom azotanów w glebie i wodach gruntowych wynika głównie z nadmiernego nawożenia gnojowicą (zawierającą amon), pofermentami i stałym obornikiem.

Duża część wprowadzonego amonu jest przekształcana w glebie w azotany. Większość dostępnych na rynku rozwiązań opiera się na zmniejszeniu objętości i koncentracji składników odżywczych.

Dotychczas jednak żaden proces nie był w stanie przekształcić nadwyżki azotu w surowiec nadający się do dalszego wykorzystania przemysłowego, jednoczeście usuwając go z sektora rolniczego.
Obecnie azot jest w większości usuwany z masy pofermentacyjnej w postaci roztworu siarczanu amonu i wykorzystywany głównie jako nawóz. Powoduje to powrót azotu do obiegu rolniczego i nie pomaga w złagodzeniu problemu nadmiaru azotanów.

Pełny obraz w czterech krokach

1. Separacja masy pofermentacyjnej

W procesie z udziałem agriFer® Plus masa pofermentacyjna jest najpierw mechanicznie rozdzielana na frakcję płynną (woda z prasy) oraz frakcję stałą (sprasowany materiał). Podczas gdy część płynna, przefiltrowana przez sito, podawana jest do parowników, oddzielona faza stała może być tymczasowo przechowywana na odpowiednim placu magazynowym.

2. Odparowanie frakcyjne

W parowaniu frakcyjnym wykorzystuje się różne ciśnienia pary amoniaku i wody, aby rozdzielić je w kilku etapach tego procesu. W parownikach woda z prasy jest podgrzewana na zasadzie podciśnieniem, co powoduje znaczne jej odpadowanie, a tym samym zagęszczenie pozostałości. Proces ten może odbywać się równolegle w max. 3 parownikach przy różnych poziomach temperatury i ciśnienia. W ten sposób ciepło może być wykorzystane kilkukrotnie, a z każdym kolejnym etapem można uzyskać większą ilość wody na jednostkę zużytego ciepła.

3. Rektyfikacja

Zadaniem rektyfikacji w instalacji agriFer® Plus jest zwiększenie stężenia wody amoniakalnej w zależności od potrzeb. W ten sposób redukowane sa koszty magazynowania i transportu oraz generowany jest dochód ze sprzedaży wody amoniakalnej. Pierwsza frakcja kondensatu (roztwór amoniaku) z odparowania próżniowego jest zagęszczana przez rektyfikację. W ten sposób powstaje roztwór amoniaku o zawartości do 25 % NH4-N. Koncentrat ten zawiera do 50 % całkowitego azotu z pierwotnej masy pofermentacyjnej.

4. Odwrócona osmoza

Drugi kondensat z odparowania frakcyjnego trafia do etapu odwróconej osmozy. Jest to proces fizyczny, który umożliwia zagęszczenie substancji rozpuszczonych w cieczach na poziomie molekularnym. Za pomocą ciśnienia odwrócony zostaje naturalny proces osmozy.

Następna generacja obróbki odpadów pofermentacyjnych