WYKORZYSTANIE

Racjonalne wykorzystanie

Mamy swój wkład w gospodarkę obiegu zamkniętego w sektorze rolniczym. Nasze rozwiązania pozwalają na maksymalne wykorzystanie biogazu i pofermentu. Zaufaj ponad 20-letniemu doświadczeniu i sile innowacji.

Koncentracja na gospodarce obiegu zamkniętego

Przemysł rolniczy jest znaczącym konsumentem paliw kopalnych i nawozów chemicznych. Celem większości krajów, poprzez politykę rządową, jest zmniejszenie tej zależności z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Odnawialne źródła energii są nieuchronnym kierunkiem – musimy jedynie nauczyć się z nich korzystać!

Nasze sposoby wykorzystania

Do tej pory wybudowaliśmy około 20 biogazowni, a nasz portfel projektów dysponujących pozwoleniami na budowę przekroczył już wartość 100. W większości realizujemy projekty o mocach od 250 do 999kW zlokalizowane przy gospodarstwach rolnych, gdzie głównym inwestorem są rolnicy indywidualni lub zrzeszeni. Jednak coraz częściej nasze biogazownie wspomagają również gminne sieci ciepłownicze oraz obiekty użyteczności publicznej

Wykorzystanie biogazu

Jednostki kogeneracyjne (CHP) o wszechstronnym zastosowaniu stanowią obecnie ekologiczną i efektywną technologię sprzyjającą ochronie klimatu. Oferowane urządzenia pracują zgodnie z zasadą kogeneracji, czyli zdecentralizowanego wytwarzania prądu i ciepła bezpośrednio w miejscu ich wykorzystania. Firma agriKomp oferuje indywidualne koncepcje energetyczne z zastosowaniem układów kogeneracyjnych. Opracowujemy zoptymalizowane jednostki kogeneracyjne wykorzystujące nowoczesną technikę silnikową o małej lub średniej mocy, renomowanych producentów, takich jak SCANIA.

System do uszlachetniania biogazu

Biogaz powstaje w sposób naturalny w wyniku rozkładu odpadów organicznych lub surowców odnawialnych. Wytwarzany biogaz jest mieszaniną gazów składającą się w 50 – 75% z metanu, 25 – 45% z dwutlenku węgla, niewielkich ilości wody i gazów śladowych, takich jak siarkowodór, tlen, azot, amoniak i wodór. Biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w odpowiednich jednostkach kogeneracyjnych. Ten rodzaj wykorzystania jest jednak silnie uzależniony od lokalizacji i nie wykorzystuje wszystkich zalet tego pierwotnego źródła energii. Poprzez uszlachetnianie biogazu do biometanu można rozwinąć wiele innych pozytywnych właściwości i zastosowań.

Następna generacja obróbki odpadów pofermentacyjnych

Składowanie i wykorzystanie gnojowicy i odpadów pofermentacyjnych prowadzi do coraz większych obciążeń finansowych dla operatorów biogazowni. Większość dostępnych obecnie na rynku procesów polega na redukcji objętości i koncentracji składników odżywczych.
Do tej pory jednak żaden proces nie był w stanie usunąć nadmiaru azotu pochodzącego z rolnictwa. Wysoki poziom azotanów w glebie i wodach gruntowych wynika m.in. z nadmiernego nawożenia gnojowicą zawierającą amon, odpadami przefermentowanymi i obornikiem stałym. Duża część stosowanego amonu przekształca się w glebie w azotan.

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?