Efektivní využití zdrojů

Od bioplynu k biometanu

Bioplyn lze využít k výrobě elektřiny a tepla za pomoci vhodných kogeneračních jednotek. Tento způsob využití je ovšem silně závislý na dané lokalitě a nevyužívá všech předností tohoto primárního zdroje energie. Zpracování bioplynu na biometan – výzva budoucnosti!

CO JE TO BIOMETAN?

Komerčně dostupný zemní plyn obsahuje vysoké procento metanu a menší množství dusíku a oxidu uhličitého. Jeho výhřevnost či energetická hodnota se může měnit podle toho, z kterého zdroje pochází. Zušlechťováním bioplynu vzniká biometan, který lze dodávat do rozvodné sítě zemního plynu jako náhradu zemního plynu a využívat stejným způsobem.

OD BIOPLYNU K BIOMETANU

Vyrobený bioplyn, který se také nazývá surový plyn, prochází nejprve předběžnou úpravou, při které jsou z něj odstraněny nečistoty, aby mohl proudit do kompresoru a na odlučovací membrány. Úprava sestává ze sušení plynu, filtru s aktivním uhlím a předkomprese.

V následném procesu zušlechťování je
pomocí membránové technologie z plynu odstraňován CO2 a další plyny. Zušlechtěný plyn obsahuje až 99 % metanu a v této fázi jej nazýváme biometan nebo bio zemní plyn. Separované plyny, tj. CO2 a H2, je možné využít k jiným účelům.

chemicky
ekvivalentní

Obecně platí, že zušlechtěný biometan lze používat všude tam, kde se pracuje se zemním plynem. Obě varianty jsou chemicky ekvivalentní a liší pouze fosilním resp. biogenním původem. To otevírá širokou škálu možných aplikací.

Proces:

1. VÝROBA BIOPLYNU
Jako výrobce bioplynových stanic s více než 20letou tradicí, který již instaloval téměř 1000 stanic po celém světě, nabízíme širokou škálu konfigurací stanic zhotovených z kvalitních standardizovaných komponent přesně podle potřeb zákazníka. Bezproblémová dodávka náhradních dílů, rozsáhlá servisní síť a technická modernizace zaručuje bezchybný provoz po celou dobu životnosti zařízení.
2. PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA
Bioplyn na výstupu bioplynové stanice je směsí CO2, metanu a malého množství dalších plynů a při předběžné úpravě je odsířen pomocí aktivního uhlí a dále filtrován a vysoušen, aby nedocházelo k opotřebení či poškození následných komponent systému. Upravený plyn je poté stlačen na 16 bar a proudí do membránového stupně. Jednotku předběžné úpravy vyvinula a vyrábí též společnost agriKomp.

3. ČIŠTĚNÍ
Upravený a stlačený bioplyn nyní vstupuje do procesu separace na membránách, jehož výsledkem je finální produkt s vysokým obsahem metanu a CO2 jako vedlejší produkt. Inovativní třístupňová konfigurace membrán umožňuje dosáhnout čistoty biometanu až 99 %. Membránový separační stupeň a řídicí systém je instalován ve společném kontejneru vyrobeném na míru.

4. PŘÍVOD/VSTŘIKOVÁNÍ
Biometanová vstřikovací jednotka je instalována mezi jednotkou pro zušlechťování bioplynu a rozvodnou plynovou sítí. Slouží ke kalibrovanému měření složení biometanu, měření kvality plynu, úpravě, odorizaci a tlakování pro rozvodnou síť.
5. VYUŽITÍ CO2
CO2 odstraněný z bioplynu je možné jímat a zkapalňovat pro další použití. Tento CO2 lze využít v mnoha průmyslových odvětvích – například pro obohacování vzduchu ve sklenících nebo ve výrobě potravin a nápojů.

AGRIPURE®CUBE
systém pro úpravu bioplynu

Od bioplynu k biometanu

Navštivte naši stránku “biometan – váš správný krok k budoucnosti”!